Warunki uczestnictwa

WARUNKI UCZESTNICTWA

 

 

1. Zawarcie umowy uczestnictwa

Zawarcie umowy uczestnictwa o udział w imprezie turystycznej następuje przez złożenie podpisów przez Nabywcę i osobę upoważniona ze strony Biura wraz z jednoczesnym dokonaniem przedpłaty w wysokości 40% kosztów uczestnictwa. Uczestnik otrzymuje pisemne potwierdzenie zawarcia przez biuro umowy gwarancji lub ubezpieczenia wraz z określeniem sposobu ubiegania się o wypłatę w przypadkach określonych przez Ustawę o Usługach Turystycznych. Uregulowanie pełnej należności za udział w imprezie powinno nastąpić w uzgodnionym z Biurem terminie. Niewywiązanie się przez Nabywcę z powyższych uzgodnień będzie równoznaczne z odstąpieniem od umowy na warunkach określonych w pkt. 4 „Rezygnacje".

 

2.Świadczenia

Warunkiem realizacji opłaconych świadczeń jest wpisanie na listę uczestników wycieczki zbiorowej. Opłacone świadczenia i termin ich realizacji, do których upraw- niają w/w dokumenty są ostateczne i nie mogą być przez Państwa zmienione/Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń w określonym terminie nie upoważnia Uczestnika do otrzymania zwrotu części opłaty wniesionej w Biurze. Dotyczy to także przypadków, gdy władze graniczne poszczególnych krajów nie wydadzą pozwolenia na wjazd do ich kraju z powodów sobie wiadomych.

 

3.Zmiana świadczeń.

Jeśli po wniesieniu pełnej opłaty ,nastąpią nieprzewidziane przez Biuro odstępstwa lub zmiany w stosunku do opłaconych świadczeń, Biuro niezwłocznie poinformuje 0 tym pisemnie Uczestnika. Uczestnik ma prawo przyjąć proponowana zmianę lub odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. W wyjątkowych przypadkach, w trakcie realizacji imprezy Biuro rezerwuje sobie możliwość i prawo do zmiany programu i zakwaterowania w innych hotelach , pensjonatach, ośrodkach wczasowych o równorzędnym lub wyższym standardzie.

 

4.Rezygnacje

Klient ma prawo zrezygnować z imprezy w przypadku zmiany przez organizatora, z przyczyn od niego niezależnych istotnych warunków umowy-otrzymuje on wówczas natychmiastowy zwrot wszystkich wniesionych świadczeń/opłat/. Uczestnik ma również prawo zrezygnować z imprezy z własnej woli, wówczas ponosi koszty do wysokości udokumentowanej przez Biuro szkody. Biuro nie będzie dochodziło poniesionej szkody jeśli uczestnik w swoje miejsce przedstawi osobę, mogącą uczestniczyć w imprezie w czasie pozwalającym organizatorowi na dokonanie niezbędnych formalności. związanych z wyjazdem. Organizator rozliczy udokumentowane koszty rezygnacji z imprezy w terminie do 30 dni od jej zakończenia.

 

5.Odwoianie imprezy i świadczeń

Biuro zastrzega sobie możliwość odwołania imprezy względnie świadczeń jeśli ich realizacja utrudniona lub niebezpieczna z niezależnych od biura powodów i okoliczności , względnie jeśli liczba uczestników imprezy nie osiągnie zakładanego przez Biuro minimum /np.35 uczestników./.Odwołanie imprezy nie może nastąpić w terminie krótszym niż 7 dni od planowanej daty jej rozpoczęcia.

 

6.Cena i jej zmiana

Ceny przedstawione w ofercie są cenami stałymi. Biuro zastrzega sobie jednak prawo do zmiany ceny w wyjątkowych przypadkach, a mianowicie:

a/wzrostu kosztów transportu;

b/wzrostu cen, podatków, kosztów wiz lub opłat należnych za usługi lotniskowe, załadunkowe itp.

c/wzrost kursu walut. W okresie 20 dni przed data wyjazdu cena ustalona nie będzie podwyższona.

 

7 .Odpowiedzialność Biura Podroży

Biuro Podroży przyjmuje na siebie odpowiedzialność za sumienne przygotowanie i realizacje świadczeń wykupionych przez Uczestnika .Jeżeli w czasie trwania imprezy nastąpią niedociągnięcia, powinni Państwo zażądać od pilota lub świadczącego usługi kontrahenta zastosowania środków zaradczych. Jeżeli nie da się usunąć przeszkód Uczestnik ma prawo do obniżenia ceny w odpowiednim stosunku do tego jakie warunki były gwarantowane w całej ofercie wykupionych świadczeń..Wszelkie niedogodności potwierdzone przez pilota lub świadczącego usługę gestora/gestora bazy kontrahenta/ mogą Państwo zgłosić w Biurze nie później niż 30 dni od zakończenia realizacji swiadczen.Za bagaż ,który uczestnik przewozi, Biuro ponosi odpowiedzialność do wysokości określonej w polisie tylko wówczas, gdy szkoda wynikła z rażącego niedbalstwa Biura. Biuro nie odpowiada za bagaż skradziony - zagubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.

 

8.Odpowiedzialność uczestnika

W czasie podroży i realizacji świadczeń spoczywa na Uczestniku konieczność przestrzegania przepisów celno-dewizowych i porządkowych jak tez innych zaleceń PILOTA względnie osób realizujących usługi lub świadczenia. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia. Uczestnik imprezy zagranicznej winien mieć własny paszport z ważnością nie krótsza niż 6 miesięcy albo dowód osobisty-dotyczy wyjazdów do krajów, które na to zezwalają oraz wizy do krajów , w których one obowiązują.

 

9.Ubezpieczenia

Biuro Usług Turystycznych , zgodnie z Ustawa o Usługach Turystycznych posiada polisę ubezpieczeniowa wystawiona przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń, Oddział Wrocław, ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław. Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni w Signal Iduna Polska od kosztów leczenia /KL 10.000Euro/,od następstw nieszczęśliwych wypadków /NW 7000 PLN/ oraz od utraty bagażu/ do 800 PLN/. Uczestnicy imprez autokarowych są ubezpieczeni na czas dojazdu i pobytu. Ubezpieczeni uczestnicy imprez zobowiązani są na rzecz Signal Iduna Polska S.A. zwolnic lekarza leczącego z obowiązku dotrzymania tajemnicy lekarskiej oraz zezwolić na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia .Ubezpieczyciel nie ponosi kosztów gdy zdarzenie jest następstwem: -umyślnego działania ubezpieczonego -działania ubezpieczonego, będącego w stanie po spożyciu alkoholu , narkotyków lub innych środków odurzających -działania bez wymaganych prawnie uprawnień -chorób przewlekłych, chronicznych zaburzeń psychicznych ,usuwania ciąży -gdy ich wartość nie przekroczy 20 Euro

UWAGA: ubezpieczenie dotyczy pobytu poza granicami Polski. Ubezpieczenie nie obejmuje kosztów rezygnacji z imprezy. Można dokonać takiego ubezpieczenia w dniu zakupu imprezy.

 

10.Postanowienia końcowe.

a/we wszystkich nie uregulowanych niniejszymi warunkami uczestnictwa sprawach ,zastosowanie maja przepisy Ustawy o Usługach Turystycznych z dnia 20.08.1997 r. /z późniejszymi zmianami/ oraz akty wykonawcze do niej

b/uczestnik wyraża zgodę /lub nie/ na wykorzystanie danych osobowych przez Biuro Usług Turystycznych - Zielona Góra do celów marketingowo-promocyjnych

c/uczestnik wyraża zgodę / nie wyraża zgody / na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu.